Ένταξη της «Αποστολής» στα Μητρώα Μ.Κ.Ο. των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των δύο χρόνων από την ίδρυσή της η «Αποστολή», ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία – μη κυβερνητικός οργανισμός κατόπιν των σχετικών διαδικασιών ένταξης ανήκει πλέον στο μητρώο των μη κυβερνητικών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ΕCOSOC)του O.H.E.

Έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διακρατικές επιτροπές που ασχολούνται με θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής της σε επιτροπές και υποεπιτροπές για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών-μελών. Επίσης έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Παράλληλα η « Αποστολή» εντάχθηκε στο μητρώο του Μ.Κ.Ο. του χρηματοδοτικού μηχανισμού Europe Aid, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών της Κομισιόν και παρέχει βοήθεια μέσω προγραμμάτων και έργων σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικεί έργα ανάπτυξης υποδομών και εκπαίδευσης σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Η «Αποστολή» μέσω της ένταξή της στους προαναφερθέντες οργανισμούς, θα προωθήσει τη διεύρυνση των συνεργασιών της σε διεθνές επίπεδο, και θα συμμετάσχει ενεργά στο διάλογο για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν από κοινού οι κυβερνήσεις με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.