ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΤΕΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 017/2017  Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθειας και παράδοσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού…